Zásady ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 10. 2. 2023 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, co děláme s údaji, které o vás získáme prostřednictvím https://jaromirsvetlik.cz. Doporučujeme pozorně si přečíst toto prohlášení. Při našem zpracování dodržujeme požadavky právních předpisů na ochranu soukromí. To mimo jiné znamená, že:

 • jasně uvádíme účely, pro které zpracováváme osobní údaje. Děláme to prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • naším cílem je omezit shromažďování osobních údajů pouze na osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností;
 • nejprve vyžadujeme výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v případech vyžadujících váš souhlas;
 • přijímáme příslušná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a také to požadujeme od stran, které zpracovávají osobní údaje naším jménem;
 • respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět přesně, jaké údaje o vás máme, kontaktujte nás.

1. Účel, údaje a doba uchovávání

Můžeme shromažďovat nebo přijímat osobní údaje pro řadu účelů spojených s našimi obchodními operacemi, které mohou zahrnovat následující: (kliknutím rozbalíte)

2. Cookies

Naše webové stránky používají cookies. Další informace o cookies najdete na Zásady cookies

3. Zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona, na základě příkazu orgánu činného v trestním řízení, v rozsahu povoleném jinými právními předpisy, za účelem poskytnutí informací nebo pro vyšetřování záležitosti týkající se veřejné bezpečnosti.

If our website or organisation is taken over, sold, or involved in a merger or acquisition, your details may be disclosed to our advisers and any prospective purchasers and will be passed on to the new owners.

4. Zabezpečení

Zavázali jsme se k zabezpečení osobních údajů. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití a neoprávněný přístup k osobním údajům. Tím je zajištěno, že k vašim údajům mají přístup pouze nezbytné osoby, přístup k datům je chráněn a naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

5. Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran propojené odkazy s našimi webovými stránkami. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou s vašimi osobními údaji nakládat spolehlivě nebo bezpečně. Doporučujeme, abyste si před použitím těchto webu přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek.

6. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznámit, abyste si byli vědomi jakýchkoli změn. Kromě toho vás budeme informovat, kdykoli to bude možné.

7. Přístup a úprava vašich údajů

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací. Máte následující práva:

 • Máte právo vědět, proč potřebujeme vaše osobní údaje, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
 • Právo na přístup: máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
 • Právo na opravu: máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
 • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
 • Právo na přenos vašich údajů: máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.
 • Právo vznést námitku: proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Dodržujeme to, pokud neexistují opodstatněné důvody ke zpracování.

Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že neupravujeme ani neodstraňujeme žádné údaje nesprávné osoby.

8. Odeslání stížnosti

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaši osobní údaje (stížnost ve věci), máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Kontaktní údaje

Ing. Jaromír Světlík
Sokolská 3964, 760 01 Zlín, Česká republika
Česká republika
Webová stránka: https://jaromirsvetlik.cz
E-mail: jaromir.svetlik@gmail.com
Telefonní číslo: 723381620

Příloha

Kurzy

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) bere účastník na vědomí a souhlasí se zpracováváním níže uvedených osobních údajů správcem:
 • Název: Ing. Jaromír Světlík
 • IČO: 02246431
 • Sídlo: Sokolská 3964, 760 01 Zlín
zapsaný v živnostenském rejstříku, a to pro účely dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) – akreditovaná školení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky:
 • k vedení seznamů a evidencí účastníků vzdělávacích programů (prezenční listiny)
 • k zasílání organizačních informací týkajících se vzdělávacích programů
 • k vystavování osvědčení o absolvovaných vzdělávacích programech
 • k přípravě faktur
Osobními údaji se rozumí tyto údaje – jméno, příjmení, titul před, titul za, datum narození, místo narození, bydliště, kontaktní údaje (telefon), kontaktní údaje (e-mail) . Podle výše uvedených právních předpisů mám právo:
 • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý uvedený účel samostatně,
 • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
 • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
 • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
 • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
 • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
 • vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování
 • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
 • dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem osobních údajů,
 • kontaktovat Úřad na ochranu osobních údajů v případě podezření, že dochází k neoprávněnému nakládání s mými osobními údaji, nebo že bylo odmítnuto zajištění nápravy zjištěného stavu, který je v rozporu s právními předpisy.
Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, která souvisí s realizací vzdělávacích programů, na které jsem jako účastník přihlášen(a). Po naplnění tohoto účelu je zpracování osobních údajů ukončeno. Dokumenty podléhající archivaci jsou však nadále uchovávány po dobu stanovenou právními předpisy České republiky, a to z důvodu, aby bylo umožněno všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly vzdělávacích programů, na které jsou vynaloženy prostředky Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, provést kontrolu všech dokumentů souvisejících s plněním vzdělávacích programů.

Kdo má přístup k údajům

K poskytnutým údajům, které slouží pro nákup on-line služeb nebo osobních služeb má přístup Ing. Jaromír Světlík, který se zavazuje k mlčenlivosti o nich.

Co sdílíme s ostatními

Sdílíme informace s třetími stranami, které nám pomáhají při zpracování Vašich objednávek a námi poskytovaných služeb.

Platby

Přijímáme platby přes GoPay. Při zpracování platby budou některé vaše údaje předány službě GoPay, včetně informací potřebných pro zpracování nebo podpoře platby, jako jsou informace o celkové částce prodeje nebo fakturační údaje.

Více informací najdete na: GoPay

Mailchimp

Používáme pro zasílání informačního zpravodaje Mailchimp na základě souhlasu klienta, nebo na základě oprávněného zájmu správce.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Tento web používá sadu Privacy Suite pro WordPress od Complianz ke shromažďování záznamů o souhlasu. Pro tuto funkci je vaše IP adresa anonymizována a uložena v naší databázi. Další informace naleznete v Complianz: Prohlášení o ochraně osobních údajů