ChatGPT plugins

Podrobnosti o ChatGPT plugins

web: openai.com/blog/chatgpt-plugins

Společnost OpenAI představila doplňky, které mění současné možnosti aplikace. Pomocí těchto doplňků může ChatGPT komunikovat s reálným světem. Jedná se např. o tento doplněk, který umožňuje získávání informací přímo z internetu.

Ve videu vidíte nejen odpovědi, ale také postup a zdroje, které ChatGPT používá k jejich tvorbě. Díky tomu přestane tzv. „halucinovat“, tedy vymýšlet si některé odpovědi.

Další novinkou u aplikace ChatGPT bude schopnost provádět analýzu dat ze souboru a vizualizovat je. Díky doplňkům bude možné propojení např. i s nástrojem WolframAlpha, pomocí kterého dokáže zpracovávat matematické operace.

OpenAI už dříve představilo novou možnost vložit a nechat si popsat obrázek. ChatGPT však bude schopen s těmito obrázky provádět i další operace.

Můžeme si však pomocí aplikace nechat vytvořit třeba i recept, spočítat kalorie a rovnou objednat suroviny na výrobu.

Dále bude možné nechat si vygenerovat nejen zdrojový kód, jak jsme si už mnozí vyzkoušeli, ale i v aplikaci jej i spouštět (zatím však pouze pro Phyton).

dokumentace: platform.openai.com/docs/plugins/introduction

Co je ChatGPT plugins?

zdroj: openai.com/blog/chatgpt-plugins

„We’ve implemented initial support for plugins in ChatGPT. Plugins are tools designed specifically for language models with safety as a core principle, and help ChatGPT access up-to-date information, run computations, or use third-party services.“

překlad:

„V aplikaci ChatGPT jsme implementovali počáteční podporu zásuvných modulů. Zásuvné moduly jsou nástroje navržené speciálně pro jazykové modely, jejichž základním principem je bezpečnost, a pomáhají ChatGPT přistupovat k aktuálním informacím, provádět výpočty nebo používat služby třetích stran.“

Co je ChatGPT?

zdroj: openai.com/blog/chatgpt

„We’ve trained a model called ChatGPT which interacts in a conversational way. The dialogue format makes it possible for ChatGPT to answer followup questions, admit its mistakes, challenge incorrect premises, and reject inappropriate requests.“

překlad:

„Vytrénovali jsme model nazvaný ChatGPT, který komunikuje konverzačním způsobem. Dialogový formát umožňuje modelu ChatGPT odpovídat na doplňující otázky, přiznávat své chyby, zpochybňovat nesprávné předpoklady a odmítat nevhodné požadavky.“